top of page

Mål:

ARENA Nord-Troms skal fremme interessene for næringslivet i Nord-Troms ved å:

 • Fremme samarbeid på tvers av kommuner og næringer.

 • Bygge relasjoner med folkevalgte politikere og andre beslutningstakere på alle nivå, også nasjonalt

 • Være en relevant høringsinstans i alle viktige spørsmål for regionen. ARENA Nord-Troms skal sette dagsorden for utvikling i regionen

 • ARENA Nord-Troms skal bygge Nord-Troms som merkevare

Internt samarbeid

ARENA Nord-Troms skal fremme medlemmenes interesser sammen med:

 • Kommunene

 • Nord-Troms regionråd

 • Næringsforeningene

 • Halti Næringshage AS

Prosesser

ARENA Nord-Troms skal overvåke gryende politisk arbeid på nasjonalt og regionalt plan, og på denne måten være i forkant 

 • Tidligst mulig være i kontakt med beslutningstakere med innspill i prosessen

 • Utforme relevante og godt forankrede høringssvar

Hva gjør vi?

ARENA Nord-Troms skal

 • Arbeide med næringspolitiske spørsmål, fremme næringslivsinteresser og verdiskapning i Nord-Troms

 • Arbeide med medlemmenes interesser overfor aktører og myndighetene

 • Arbeide for bedre rammebetingelser og sikre stabile vilkår for medlemsbedriftene

 • Fremme erfaringsutveksling, kompetanseheving og tilrettelegge for utviklingsmuligheter

Relasjoner

ARENA Nord-Troms skal bygge og vedlikeholde nettverk mot nasjonale og regionale beslutningstakere

 • Gjennom aktivt arbeid i foreninga skal ARENA Nord-Troms på eget initiativ ta kontakt og gi informasjon om viktige saker i regionen

 • ARENA Nord-Troms skal aktualisere viktige saker for regionen ved å bringe relevante politikere og embetsverk til regionen

Merkevarebygging

ARENA Nord-Troms skal samle, sammenfatte og presentere objektive fakta

 • Nord-Troms skal fremmes som et likeverdig tyngdepunkt i Troms og i den nye regionen

 • Det skal utarbeides "gode visittkort" som skal inngå som faktagrunnlag i viktige prosesser og for sentrale beslutningstakere

 • ARENA Nord-Troms skal besørge større kontinuitet i dette arbeidet

Prioritert arbeidsområde

Infrastruktur:

 • Sjømattransport

 • Pendlerregion

 • Flyplass/hurtigbåt

 • Skredsikring

 • Reiseliv

Utdanning:

 • Beholde bredden i videregående skole

 • Studiesenteret og universitet

 • Sikre utdanningstilbud som er relevant for næringslivet i regionen

ARENA Nord-Troms i SoMe:

 • Facebook
bottom of page